ده روز بعد از عمل بيني با مشکل انحراف و تنفس

ده روز بعد از عمل بيني با مشکل انحراف و تنفس