دو ماه بعد از عمل بيني لب شکري با دکتر مهدي غلامي

دو ماه بعد از عمل بيني لب شکري با دکتر مهدي غلامي